Zaznacz stronę

Przede wszystkim należy zastanowić się jaką role będziemy odgrywać i jakie usługi oferować w  transakcjach handlowych związanych z obrotem paszami i dodatkami paszowymi.

Dobór właściwego standardu, który obejmuje zakres działalności naszej firmy jest kluczowy dla naszych późniejszych działań w tym kierunku.

Dobrze przeprowadzona analiza naszych potrzeb i możliwości biznesowych pomoże nam wybrać ten najwłaściwszy.

Kolejnym krokiem będzie wdrożenie odpowiednich zasad i procedur w naszej organizacji dostosowując je do wymogów GMP+

Określimy zadania, spiszemy instrukcje i wyznaczymy osoby odpowiedzialne za koordynację procesu oraz stworzymy dokumentację, która będzie naszym punktem wyjścia do dalszych działań.

Następnie należy przeprowadzić audyt wewnętrzny, który pozwoli nam zweryfikować czy na etapie wdrażania wszystkie procesy zostały prawidłowo zaimplementowane.

Najważniejszym etapem certyfikacji standardu GMP+ jest Audyt certyfikujący przeprowadzony przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą zatwierdzoną przez siedzibę główną GMP+ International w Holandii.  Tylko taka jednostka jest uprawniona do przeprowadzania audytów certyfikujących.

Pozytywny wynik takiego audytu uprawnia nas do otrzymania certyfikatu, a nasza firma zostaje automatycznie wpisana na listę firm certyfikowanych, spełniających najwyższe standardy w obszarze bezpieczeństwa pasz.

Certyfikat uprawnia nas do podejmowania współpracy z podmiotami działającymi w przemyśle paszowym  na okres 3 lat. Po tym okresie, jeśli nadal chcemy być częścią łańcucha dostaw – musimy przejść audyt recertyfikujący, który da nam uprawnienia na kolejne 3 lata.

Podczas każdego trzyletniego okresu, co roku poddawani jesteśmy dodatkowym audytom nadzoru, które mają na celu weryfikację oraz eliminację ewentualnych odchyleń od standardu.

Tylko dzięki certyfikowanym dostawcom usług jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo i najwyższa jakość obsługi.

Wioleta Sikorska